ระบบฐานข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้